پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

مساله تقاطع پاره‌خط‌ها

مساله 47 - صفحه 48 کتاب «مساله‌های الگوریتمی»: تقاطع پاره‌خط‌ها

برنامه‌ای بنویسید تا با دریافت مختصات دو سر پاره‌خط‌های ‌AB و CD، مختصات محل برخورد آن دو را حساب کند و درصورتی که دو پاره‌خط متقاطع نباشند، پیغام ‌Do not meet را در خروجی چاپ کند.