پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

تعداد مطلب: 153  |  
SQL Server

نصب Flutter

درس طراحی الگوریتم‌ها

دور همیلتونی در گراف

درس طراحی الگوریتم‌ها

ضرب ماتریس‌ها

درس طراحی الگوریتم‌ها

ضرب ماتریس‌های مربعی با رویکرد تقسیم و غلبه

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی دترمینان ماتریس

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی معکوس ماتریس

مساله‌های الگوریتمی

حل مستقیم دستگاه معادلات دو مجهولی

مساله‌های الگوریتمی

تشخیص ماتریس چند قطری

مساله‌های الگوریتمی

تشخیص ماتریس بالا/پایین مثلثی

مساله‌های الگوریتمی

حل دستگاه معادلات، روش کرامر

مساله‌های الگوریتمی

حل دستگاه معادلات، روش حذفی گاوس

مساله‌های الگوریتمی

حل دستگاه معادلات، روش گاوس-جردن

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات غیر خطی، روش تنصیف

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات غیر خطی، روش نابجایی

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات غیر خطی، روش نیوتن-رافسون

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات غیر خطی، روش وتری

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات غیر خطی، روش تکرار ساده

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات غیر خطی، روش ایتکن

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات غیر خطی، روش استفنسن

مساله‌های الگوریتمی

ارزیابی معادلات چندجمله‌ای

مساله‌های الگوریتمی

ارزیابی معادلات چندجمله‌ای، روش هورنر

مساله‌های الگوریتمی

حل دستگاه معادلات، روش نیوتن-رافسون

مساله‌های الگوریتمی

درون‌یابی، روش لاگرانژ

مساله‌های الگوریتمی

درون‌یابی، روش تفاضلات تقسیمی نیوتن

مساله‌های الگوریتمی

درو‌یابی، روش تفاضلات پیش‌رو/پس‌رو نیوتن

مساله‌های الگوریتمی

برازش منحنی، روش کمترین مربعات

مساله‌های الگوریتمی

انتگرال‌گیری عددی، روش مستطیلی

مساله‌های الگوریتمی

انتگرال‌گیری عددی، روش ذوزنقه

مساله‌های الگوریتمی

انتگرال‌گیری عددی، روش سیمپسون

مساله‌های الگوریتمی

انتگرال‌گیری عددی، روش رامبرگ

مساله‌های الگوریتمی

انتگرال‌گیری عددی، روش گاوس

مساله‌های الگوریتمی

انتگرال‌گیری عددی، روش نقطه‌ی میانی

مساله‌های الگوریتمی

مشتق‌گیری عددی

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات دیفرانسیل، روش تیلور

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات دیفرانسیل، روش اویلر

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات دیفرانسیل، روش هیون

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات دیفرانسیل، روش رانگ-کاتا

مساله‌های الگوریتمی

حل معادلات دیفرانسیل، روش آدامز-بشفورت-مولتون

مساله‌های الگوریتمی

حل دستگاه معادلات، روش ژاکوبی

مساله‌های الگوریتمی

حل دستگاه معادلات، روش گاوس-سایدل

مساله‌های الگوریتمی

ماتریس خلوت (Sparse)

مساله‌های الگوریتمی

مولفه‌های قویاً همبند، روش کوساراجو

مساله‌های الگوریتمی

گراف قویاً همبند

مساله‌های الگوریتمی

گراف جهت دار

مساله‌های الگوریتمی

گراف معکوس

مساله‌های الگوریتمی

مولفه‌های قویاً همبند گراف جهت‌دار

مساله‌های الگوریتمی

گراف جهت دار بدون دور (DAG)

مساله‌های الگوریتمی

مرتب‌سازی موضعی گراف، روش کان

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی حبابی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی درجی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی انتخابی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی ادغامی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی سریع

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی شمارشی

مساله‌های الگوریتمی

جستجوی دودویی

مساله‌های الگوریتمی

برج‌های هانوی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب سازی هرمی

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی بزرگترین زیر آرایه

مساله‌های الگوریتمی

ضرب ماتریس‌ها - روش استراسن

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی سطلی

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی مبنایی

مساله‌های الگوریتمی

n-اُمین کوچکترین عنصر

مساله‌های الگوریتمی

ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها

مساله‌های الگوریتمی

طولانی‌ترین زیرترتیب مشترک

مساله‌های الگوریتمی

کدگذاری/فشرده‌سازی - روش هافمن

مساله‌های الگوریتمی

زمان‌بندی بهینه‌ی کارها

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی صدفی (شِل)

مساله‌های الگوریتمی

درخت پوشای کمینه - روش کروسکال

مساله‌های الگوریتمی

درخت پوشای کمینه - روش پریم

مساله‌های الگوریتمی

درخت پوشای کمینه - روش بلمن فورد

مساله‌های الگوریتمی

کوتاه‌ترین مسیر، روش دیکسترا

مساله‌های الگوریتمی

پیمایش سطحی گراف (BFS)

مساله‌های الگوریتمی

پیمایش عمقی گراف (DFS)

مساله‌های الگوریتمی

کوتاه‌ترین مسیر، روش فلوید-وارشال

ریاضیات

تابع جزء صحیح، کف و سقف

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی مسیر حرکت ماشین‌ها

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی چاپ‌گر خطی

مساله‌های الگوریتمی

برنامه‌نویسی در محیط اندروید

مساله‌های الگوریتمی

ضرب اعداد صحیح بزرگ

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی ضریب دوجمله‌ای

مساله‌های الگوریتمی

فروشنده دوره‌گرد

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی چند وزیر

مساله‌های الگوریتمی

حاصل‌جمع زیرمجموعه‌ها

مساله‌های الگوریتمی

رنگ آمیزی گراف

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی مدارهای همیلتونی

مساله‌های الگوریتمی

شمارنده‌ی چندرقمی همه‌کاره

درس طراحی الگوریتم‌ها

رویکرد تقسیم و غلبه

درس طراحی الگوریتم‌ها

رویکرد برنامه‌نویسی پویا

درس طراحی الگوریتم‌ها

رویکرد حریصانه

درس طراحی الگوریتم‌ها

رویکرد عقبگرد

درس طراحی الگوریتم‌ها

رویکرد شاخه و قید

درس طراحی الگوریتم‌ها

تحلیل کارایی الگوریتم‌ها

درس طراحی الگوریتم‌ها

الگوریتم‌های فراابتکاری

مساله‌های الگوریتمی

کدگذاری/فشرده‌سازی - روش 827

مساله‌های الگوریتمی

معرفی دنباله‌ی فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی

بازی حدس کلمه

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی جمله‌ی nاُم فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی

تولید دنباله‌ی فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی

تشخیص فیبوناچی بودن عدد

مساله‌های الگوریتمی

یافتن نزدیک‌ترین عدد فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی

یافتن کران‌های فیبوناچی یک عدد

درس طراحی الگوریتم‌ها

تحلیل الگوریتم بازگشتی برج هانوی

مساله‌های الگوریتمی

تابع خط‌کش

مساله‌های الگوریتمی

تولید دنباله‌ی هانوی

مساله‌های الگوریتمی

تولید دنباله‌ی رشته‌های فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی محاسبه‌ی مقدار تابع

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی تولید زیرمجموعه‌ها

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی عکس الگوریتم پراکندگی

مساله‌های الگوریتمی

زیررشته با مجموع ماکزیمم

مساله‌های الگوریتمی

مسیر حرکت اسب

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی کوتاهترین مسیر - روش BFS

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی یافتن کمر گراف

مساله‌های الگوریتمی

یافتن رئوس برشی گراف

مساله‌های الگوریتمی

یافتن یال‌های برشی گراف

مساله‌های الگوریتمی

یافتن مولفه‌های دوهمبند گراف

مساله‌های الگوریتمی

شناسایی مولفه‌های قویاً همبند

مساله‌های الگوریتمی

یافتن قطر گراف

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی یافتن مرکز گراف

مساله‌های الگوریتمی

یافتن قطر درخت

مساله‌های الگوریتمی

یافتن تور اویلری در گراف

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی اندازه‌ی زاوایه‌ی بین دو خط

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی جالب آسمان خراش‌ها

مساله‌های الگوریتمی

یافتن مسیر روی پاره‌خط‌ها

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی جریمه‌ی گردش به راست

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی جالب گراف دید

مساله‌های الگوریتمی

شمارش تعداد نواحی

مساله‌های الگوریتمی

محصور کردن نقاط بین دو خط موازی

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی قطع بیشترین پاره‌خط

مساله‌های الگوریتمی

تبدیل رشته با عملیات محدود

مساله‌های الگوریتمی

حالت‌های ترتیب عناصر

مساله‌های الگوریتمی

ساختن عدد با عملیات محدود

مساله‌های الگوریتمی

گراف بازه‌ها

مساله‌های الگوریتمی

محاسبه‌ی مساحت مسیر حرکت ربات

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی مستطیل‌های پوشاننده

مساله‌های الگوریتمی

زیرمجموعه‌های افراز کننده

مساله‌های الگوریتمی

علامت گذاری خانه‌ها با محدودیت

مساله‌های الگوریتمی

یافتن راه فرار

پروژه‌های برنامه‌نویسی

ویرایشگر متون فشرده‌ی 827

درس طراحی الگوریتم‌ها

حد پایین مسئله‌ی مرتب‌سازی

مساله‌های الگوریتمی

برنامه برعکس کردن عدد

مساله‌های الگوریتمی

مولفه‌های همبندی گراف

مساله‌های الگوریتمی

پیدا کردن مسیر در ماتریس

مساله‌های الگوریتمی

برعکس کن جمع بزن

مساله‌های الگوریتمی

مساله نوشتن عدد به حروف

مساله‌های الگوریتمی

مساله تقاطع پاره‌خط‌ها

درس طراحی الگوریتم‌ها

مرتب‌سازی موضعی گراف جهت‌دار

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی حرکت سربازها

آردوینو

راه اندازی آردوینو در ویژوال استودیو

مساله‌های الگوریتمی

نمایش عدد در مبنای فاکتوریل

آردوینو

ارسال اعداد تصادفی به پورت سریال

پروژه‌های برنامه‌نویسی

ابزار جالب شناسایی مقاومت‌ها

پروژه‌های برنامه‌نویسی

پروژه دفترچه تلفن شخصی با فایل

مساله‌های الگوریتمی

معرفی کتاب مساله های الگوریتمی