پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

تعداد مطلب: 10  |  فیلتر بر اساس تگ/کلیدواژه (#ACM)
مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی مسیر حرکت ماشین‌ها

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی چاپ‌گر خطی

مساله‌های الگوریتمی

مولفه‌های همبندی گراف

مساله‌های الگوریتمی

پیدا کردن مسیر در ماتریس

مساله‌های الگوریتمی

برعکس کن جمع بزن

مساله‌های الگوریتمی

مساله نوشتن عدد به حروف

مساله‌های الگوریتمی

مساله تقاطع پاره‌خط‌ها

مساله‌های الگوریتمی

مسئله‌ی حرکت سربازها

مساله‌های الگوریتمی

نمایش عدد در مبنای فاکتوریل

مساله‌های الگوریتمی

معرفی کتاب مساله های الگوریتمی