پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

 • .:: همه ::.
 • |
 • درس طراحی الگوریتم‌ها
 • |
 • مساله‌های الگوریتمی
 • |
 • پروژه‌های برنامه‌نویسی
 • |
 • SQL Server
 • |
 • آردوینو
 • |
 • ریاضیات
نصب Flutter

نصب Flutter

SQL Server
دور همیلتونی در گراف

دور همیلتونی در گراف

درس طراحی الگوریتم‌ها
ضرب ماتریس‌ها

ضرب ماتریس‌ها

درس طراحی الگوریتم‌ها
ضرب ماتریس‌های مربعی با رویکرد تقسیم و غلبه

ضرب ماتریس‌های مربعی با رویکرد تقسیم و غلبه

درس طراحی الگوریتم‌ها
محاسبه‌ی دترمینان ماتریس

محاسبه‌ی دترمینان ماتریس

مساله‌های الگوریتمی
محاسبه‌ی معکوس ماتریس

محاسبه‌ی معکوس ماتریس

مساله‌های الگوریتمی
حل مستقیم دستگاه معادلات دو مجهولی

حل مستقیم دستگاه معادلات دو مجهولی

مساله‌های الگوریتمی
تشخیص ماتریس چند قطری

تشخیص ماتریس چند قطری

مساله‌های الگوریتمی
تشخیص ماتریس بالا/پایین مثلثی

تشخیص ماتریس بالا/پایین مثلثی

مساله‌های الگوریتمی
حل دستگاه معادلات، روش کرامر

حل دستگاه معادلات، روش کرامر

مساله‌های الگوریتمی
حل دستگاه معادلات، روش حذفی گاوس

حل دستگاه معادلات، روش حذفی گاوس

مساله‌های الگوریتمی
حل دستگاه معادلات، روش گاوس-جردن

حل دستگاه معادلات، روش گاوس-جردن

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات غیر خطی، روش تنصیف

حل معادلات غیر خطی، روش تنصیف

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات غیر خطی، روش نابجایی

حل معادلات غیر خطی، روش نابجایی

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات غیر خطی، روش نیوتن-رافسون

حل معادلات غیر خطی، روش نیوتن-رافسون

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات غیر خطی، روش وتری

حل معادلات غیر خطی، روش وتری

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات غیر خطی، روش تکرار ساده

حل معادلات غیر خطی، روش تکرار ساده

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات غیر خطی، روش ایتکن

حل معادلات غیر خطی، روش ایتکن

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات غیر خطی، روش استفنسن

حل معادلات غیر خطی، روش استفنسن

مساله‌های الگوریتمی
ارزیابی معادلات چندجمله‌ای

ارزیابی معادلات چندجمله‌ای

مساله‌های الگوریتمی
ارزیابی معادلات چندجمله‌ای، روش هورنر

ارزیابی معادلات چندجمله‌ای، روش هورنر

مساله‌های الگوریتمی
حل دستگاه معادلات، روش نیوتن-رافسون

حل دستگاه معادلات، روش نیوتن-رافسون

مساله‌های الگوریتمی
درون‌یابی، روش لاگرانژ

درون‌یابی، روش لاگرانژ

مساله‌های الگوریتمی
درون‌یابی، روش تفاضلات تقسیمی نیوتن

درون‌یابی، روش تفاضلات تقسیمی نیوتن

مساله‌های الگوریتمی
درو‌یابی، روش تفاضلات پیش‌رو/پس‌رو نیوتن

درو‌یابی، روش تفاضلات پیش‌رو/پس‌رو نیوتن

مساله‌های الگوریتمی
برازش منحنی، روش کمترین مربعات

برازش منحنی، روش کمترین مربعات

مساله‌های الگوریتمی
انتگرال‌گیری عددی، روش مستطیلی

انتگرال‌گیری عددی، روش مستطیلی

مساله‌های الگوریتمی
انتگرال‌گیری عددی، روش ذوزنقه

انتگرال‌گیری عددی، روش ذوزنقه

مساله‌های الگوریتمی
انتگرال‌گیری عددی، روش سیمپسون

انتگرال‌گیری عددی، روش سیمپسون

مساله‌های الگوریتمی
انتگرال‌گیری عددی، روش رامبرگ

انتگرال‌گیری عددی، روش رامبرگ

مساله‌های الگوریتمی
انتگرال‌گیری عددی، روش گاوس

انتگرال‌گیری عددی، روش گاوس

مساله‌های الگوریتمی
انتگرال‌گیری عددی، روش نقطه‌ی میانی

انتگرال‌گیری عددی، روش نقطه‌ی میانی

مساله‌های الگوریتمی
مشتق‌گیری عددی

مشتق‌گیری عددی

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات دیفرانسیل، روش تیلور

حل معادلات دیفرانسیل، روش تیلور

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات دیفرانسیل، روش اویلر

حل معادلات دیفرانسیل، روش اویلر

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات دیفرانسیل، روش هیون

حل معادلات دیفرانسیل، روش هیون

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات دیفرانسیل، روش رانگ-کاتا

حل معادلات دیفرانسیل، روش رانگ-کاتا

مساله‌های الگوریتمی
حل معادلات دیفرانسیل، روش آدامز-بشفورت-مولتون

حل معادلات دیفرانسیل، روش آدامز-بشفورت-مولتون

مساله‌های الگوریتمی
حل دستگاه معادلات، روش ژاکوبی

حل دستگاه معادلات، روش ژاکوبی

مساله‌های الگوریتمی
حل دستگاه معادلات، روش گاوس-سایدل

حل دستگاه معادلات، روش گاوس-سایدل

مساله‌های الگوریتمی
ماتریس خلوت (Sparse)

ماتریس خلوت (Sparse)

مساله‌های الگوریتمی
مولفه‌های قویاً همبند، روش کوساراجو

مولفه‌های قویاً همبند، روش کوساراجو

مساله‌های الگوریتمی
گراف قویاً همبند

گراف قویاً همبند

مساله‌های الگوریتمی
گراف جهت دار

گراف جهت دار

مساله‌های الگوریتمی
گراف معکوس

گراف معکوس

مساله‌های الگوریتمی
مولفه‌های قویاً همبند گراف جهت‌دار

مولفه‌های قویاً همبند گراف جهت‌دار

مساله‌های الگوریتمی
گراف جهت دار بدون دور (DAG)

گراف جهت دار بدون دور (DAG)

مساله‌های الگوریتمی
مرتب‌سازی موضعی گراف، روش کان

مرتب‌سازی موضعی گراف، روش کان

مساله‌های الگوریتمی
مرتب‌سازی حبابی

مرتب‌سازی حبابی

درس طراحی الگوریتم‌ها
مرتب‌سازی درجی

مرتب‌سازی درجی

درس طراحی الگوریتم‌ها
مرتب‌سازی انتخابی

مرتب‌سازی انتخابی

درس طراحی الگوریتم‌ها
مرتب‌سازی ادغامی

مرتب‌سازی ادغامی

درس طراحی الگوریتم‌ها
مرتب‌سازی سریع

مرتب‌سازی سریع

درس طراحی الگوریتم‌ها
مرتب‌سازی شمارشی

مرتب‌سازی شمارشی

درس طراحی الگوریتم‌ها
جستجوی دودویی

جستجوی دودویی

مساله‌های الگوریتمی
برج‌های هانوی

برج‌های هانوی

مساله‌های الگوریتمی
مرتب سازی هرمی

مرتب سازی هرمی

درس طراحی الگوریتم‌ها
محاسبه‌ی بزرگترین زیر آرایه

محاسبه‌ی بزرگترین زیر آرایه

مساله‌های الگوریتمی
ضرب ماتریس‌ها - روش استراسن

ضرب ماتریس‌ها - روش استراسن

مساله‌های الگوریتمی
مرتب‌سازی سطلی

مرتب‌سازی سطلی

درس طراحی الگوریتم‌ها
مرتب‌سازی مبنایی

مرتب‌سازی مبنایی

درس طراحی الگوریتم‌ها
n-اُمین کوچکترین عنصر

n-اُمین کوچکترین عنصر

مساله‌های الگوریتمی
ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها

ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها

مساله‌های الگوریتمی
طولانی‌ترین زیرترتیب مشترک

طولانی‌ترین زیرترتیب مشترک

مساله‌های الگوریتمی
کدگذاری/فشرده‌سازی - روش هافمن

کدگذاری/فشرده‌سازی - روش هافمن

مساله‌های الگوریتمی
زمان‌بندی بهینه‌ی کارها

زمان‌بندی بهینه‌ی کارها

مساله‌های الگوریتمی
مرتب‌سازی صدفی (شِل)

مرتب‌سازی صدفی (شِل)

درس طراحی الگوریتم‌ها
درخت پوشای کمینه - روش کروسکال

درخت پوشای کمینه - روش کروسکال

مساله‌های الگوریتمی
درخت پوشای کمینه - روش پریم

درخت پوشای کمینه - روش پریم

مساله‌های الگوریتمی
درخت پوشای کمینه - روش بلمن فورد

درخت پوشای کمینه - روش بلمن فورد

مساله‌های الگوریتمی
کوتاه‌ترین مسیر، روش دیکسترا

کوتاه‌ترین مسیر، روش دیکسترا

مساله‌های الگوریتمی
پیمایش سطحی گراف (BFS)

پیمایش سطحی گراف (BFS)

مساله‌های الگوریتمی
پیمایش عمقی گراف (DFS)

پیمایش عمقی گراف (DFS)

مساله‌های الگوریتمی
کوتاه‌ترین مسیر، روش فلوید-وارشال

کوتاه‌ترین مسیر، روش فلوید-وارشال

مساله‌های الگوریتمی
تابع جزء صحیح، کف و سقف

تابع جزء صحیح، کف و سقف

ریاضیات
مسئله‌ی مسیر حرکت ماشین‌ها

مسئله‌ی مسیر حرکت ماشین‌ها

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی چاپ‌گر خطی

مسئله‌ی چاپ‌گر خطی

مساله‌های الگوریتمی
برنامه‌نویسی در محیط اندروید

برنامه‌نویسی در محیط اندروید

مساله‌های الگوریتمی
ضرب اعداد صحیح بزرگ

ضرب اعداد صحیح بزرگ

مساله‌های الگوریتمی
محاسبه‌ی ضریب دوجمله‌ای

محاسبه‌ی ضریب دوجمله‌ای

مساله‌های الگوریتمی
فروشنده دوره‌گرد

فروشنده دوره‌گرد

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی چند وزیر

مسئله‌ی چند وزیر

مساله‌های الگوریتمی
حاصل‌جمع زیرمجموعه‌ها

حاصل‌جمع زیرمجموعه‌ها

مساله‌های الگوریتمی
رنگ آمیزی گراف

رنگ آمیزی گراف

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی مدارهای همیلتونی

مسئله‌ی مدارهای همیلتونی

مساله‌های الگوریتمی
شمارنده‌ی چندرقمی همه‌کاره

شمارنده‌ی چندرقمی همه‌کاره

مساله‌های الگوریتمی
رویکرد تقسیم و غلبه

رویکرد تقسیم و غلبه

درس طراحی الگوریتم‌ها
رویکرد برنامه‌نویسی پویا

رویکرد برنامه‌نویسی پویا

درس طراحی الگوریتم‌ها
رویکرد حریصانه

رویکرد حریصانه

درس طراحی الگوریتم‌ها
رویکرد عقبگرد

رویکرد عقبگرد

درس طراحی الگوریتم‌ها
رویکرد شاخه و قید

رویکرد شاخه و قید

درس طراحی الگوریتم‌ها
تحلیل کارایی الگوریتم‌ها

تحلیل کارایی الگوریتم‌ها

درس طراحی الگوریتم‌ها
الگوریتم‌های فراابتکاری

الگوریتم‌های فراابتکاری

درس طراحی الگوریتم‌ها
کدگذاری/فشرده‌سازی - روش 827

کدگذاری/فشرده‌سازی - روش 827

مساله‌های الگوریتمی
معرفی دنباله‌ی فیبوناچی

معرفی دنباله‌ی فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی
بازی حدس کلمه

بازی حدس کلمه

مساله‌های الگوریتمی
محاسبه‌ی جمله‌ی nاُم فیبوناچی

محاسبه‌ی جمله‌ی nاُم فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی
تولید دنباله‌ی فیبوناچی

تولید دنباله‌ی فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی
تشخیص فیبوناچی بودن عدد

تشخیص فیبوناچی بودن عدد

مساله‌های الگوریتمی
یافتن نزدیک‌ترین عدد فیبوناچی

یافتن نزدیک‌ترین عدد فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی
یافتن کران‌های فیبوناچی یک عدد

یافتن کران‌های فیبوناچی یک عدد

مساله‌های الگوریتمی
تحلیل الگوریتم بازگشتی برج هانوی

تحلیل الگوریتم بازگشتی برج هانوی

درس طراحی الگوریتم‌ها
تابع خط‌کش

تابع خط‌کش

مساله‌های الگوریتمی
تولید دنباله‌ی هانوی

تولید دنباله‌ی هانوی

مساله‌های الگوریتمی
تولید دنباله‌ی رشته‌های فیبوناچی

تولید دنباله‌ی رشته‌های فیبوناچی

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی محاسبه‌ی مقدار تابع

مسئله‌ی محاسبه‌ی مقدار تابع

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی تولید زیرمجموعه‌ها

مسئله‌ی تولید زیرمجموعه‌ها

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی عکس الگوریتم پراکندگی

مسئله‌ی عکس الگوریتم پراکندگی

مساله‌های الگوریتمی
زیررشته با مجموع ماکزیمم

زیررشته با مجموع ماکزیمم

مساله‌های الگوریتمی
مسیر حرکت اسب

مسیر حرکت اسب

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی کوتاهترین مسیر - روش BFS

مسئله‌ی کوتاهترین مسیر - روش BFS

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی یافتن کمر گراف

مسئله‌ی یافتن کمر گراف

مساله‌های الگوریتمی
یافتن رئوس برشی گراف

یافتن رئوس برشی گراف

مساله‌های الگوریتمی
یافتن یال‌های برشی گراف

یافتن یال‌های برشی گراف

مساله‌های الگوریتمی
یافتن مولفه‌های دوهمبند گراف

یافتن مولفه‌های دوهمبند گراف

مساله‌های الگوریتمی
شناسایی مولفه‌های قویاً همبند

شناسایی مولفه‌های قویاً همبند

مساله‌های الگوریتمی
یافتن قطر گراف

یافتن قطر گراف

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی یافتن مرکز گراف

مسئله‌ی یافتن مرکز گراف

مساله‌های الگوریتمی
یافتن قطر درخت

یافتن قطر درخت

مساله‌های الگوریتمی
یافتن تور اویلری در گراف

یافتن تور اویلری در گراف

مساله‌های الگوریتمی
محاسبه‌ی اندازه‌ی زاوایه‌ی بین دو خط

محاسبه‌ی اندازه‌ی زاوایه‌ی بین دو خط

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی جالب آسمان خراش‌ها

مسئله‌ی جالب آسمان خراش‌ها

مساله‌های الگوریتمی
یافتن مسیر روی پاره‌خط‌ها

یافتن مسیر روی پاره‌خط‌ها

مساله‌های الگوریتمی
محاسبه‌ی جریمه‌ی گردش به راست

محاسبه‌ی جریمه‌ی گردش به راست

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی جالب گراف دید

مسئله‌ی جالب گراف دید

مساله‌های الگوریتمی
شمارش تعداد نواحی

شمارش تعداد نواحی

مساله‌های الگوریتمی
محصور کردن نقاط بین دو خط موازی

محصور کردن نقاط بین دو خط موازی

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی قطع بیشترین پاره‌خط

مسئله‌ی قطع بیشترین پاره‌خط

مساله‌های الگوریتمی
تبدیل رشته با عملیات محدود

تبدیل رشته با عملیات محدود

مساله‌های الگوریتمی
حالت‌های ترتیب عناصر

حالت‌های ترتیب عناصر

مساله‌های الگوریتمی
ساختن عدد با عملیات محدود

ساختن عدد با عملیات محدود

مساله‌های الگوریتمی
گراف بازه‌ها

گراف بازه‌ها

مساله‌های الگوریتمی
محاسبه‌ی مساحت مسیر حرکت ربات

محاسبه‌ی مساحت مسیر حرکت ربات

مساله‌های الگوریتمی
مسئله‌ی مستطیل‌های پوشاننده

مسئله‌ی مستطیل‌های پوشاننده

مساله‌های الگوریتمی
زیرمجموعه‌های افراز کننده

زیرمجموعه‌های افراز کننده

مساله‌های الگوریتمی
علامت گذاری خانه‌ها با محدودیت

علامت گذاری خانه‌ها با محدودیت

مساله‌های الگوریتمی
یافتن راه فرار

یافتن راه فرار

مساله‌های الگوریتمی
ویرایشگر متون فشرده‌ی 827

ویرایشگر متون فشرده‌ی 827

پروژه‌های برنامه‌نویسی
حد پایین مسئله‌ی مرتب‌سازی

حد پایین مسئله‌ی مرتب‌سازی

درس طراحی الگوریتم‌ها
برنامه برعکس کردن عدد

برنامه برعکس کردن عدد

مساله‌های الگوریتمی
مولفه‌های همبندی گراف

مولفه‌های همبندی گراف

مساله‌های الگوریتمی
پیدا کردن مسیر در ماتریس

پیدا کردن مسیر در ماتریس

مساله‌های الگوریتمی
برعکس کن جمع بزن

برعکس کن جمع بزن

مساله‌های الگوریتمی
مساله نوشتن عدد به حروف

مساله نوشتن عدد به حروف

مساله‌های الگوریتمی
مساله تقاطع پاره‌خط‌ها

مساله تقاطع پاره‌خط‌ها

مساله‌های الگوریتمی
مرتب‌سازی موضعی گراف جهت‌دار

مرتب‌سازی موضعی گراف جهت‌دار

درس طراحی الگوریتم‌ها
مسئله‌ی حرکت سربازها

مسئله‌ی حرکت سربازها

مساله‌های الگوریتمی
راه اندازی آردوینو در ویژوال استودیو

راه اندازی آردوینو در ویژوال استودیو

آردوینو
نمایش عدد در مبنای فاکتوریل

نمایش عدد در مبنای فاکتوریل

مساله‌های الگوریتمی
ارسال اعداد تصادفی به پورت سریال

ارسال اعداد تصادفی به پورت سریال

آردوینو
ابزار جالب شناسایی مقاومت‌ها

ابزار جالب شناسایی مقاومت‌ها

پروژه‌های برنامه‌نویسی
پروژه دفترچه تلفن شخصی با فایل

پروژه دفترچه تلفن شخصی با فایل

پروژه‌های برنامه‌نویسی
معرفی کتاب مساله های الگوریتمی

معرفی کتاب مساله های الگوریتمی

مساله‌های الگوریتمی