پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

Copy 1#include <iostream>
2#define MAX 100
3using namespace std;
4void main() {
5  int A[MAX], n, I, J, MIN, TEMP;
6  cin >> n;
7  for (I = 0; I < n; I++)
8    cin >> A[I];
9  for (I = 0; I < n - 1; I++) {
10    MIN = I;
11    for (J = I + 1; J < n; J++)
12      if (A[J] < A[MIN])
13        MIN = J;
14    if (I != MIN) {
15      TEMP = A[I];
16      A[I] = A[MIN];
17      A[MIN] = TEMP;
18    }
19  }
20  for (I = 0; I < n; I++)
21    cout << A[I] << " ";
22}