پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

Copy 1#include <iostream>
2using namespace std;
3#define MAX 100
4void main() {
5  int A[MAX], n, I, J, X;
6  cin >> n;
7  for (I = 0; I < n; I++)
8    cin >> A[I];
9  for (I = 0; I < n; I++) {
10    J = I;
11    X = A[I];
12    while (J > 0 && A[J - 1] > X) {
13      A[J] = A[J - 1];
14      J--;
15    }
16    A[J] = X;
17  }
18  for (I = 0; I < n; I++)
19    cout << A[I] << " ";
20}