پایگاه دانش علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار - sref.ir

مسئله‌های چالشی برنامه‌نویسی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

پل‌های ارتباطی

تابع جزء صحیح، کف و سقف

فرض کنید a یک عدد اعشاری باشد در این صورت a بین دو عدد صحیح قرار دارد که کف و سقف a نامیده می‌شوند. این دو عدد صحیح با نمادهای زیر نشان داده می‌شوند:
  - نماد ⌊a⌋ که کف a نامیده می‌شود، بزرگترین عدد صحیحی را نشان می‌دهد که بزرگتر از a نباشد. بعبارت دیگر اگر با شروع از a بر روی محور xها به سمت چپ حرکت کنیم، اولین عدد صحیحی که به آن می رسیم همان کف a می‌باشد.
  - نماد ⌈a⌉ که سقف a نامیده می‌شود، کوچکترین عدد صحیحی را نشان می‌دهد که کوچکتر از a نباشد. بعبارت دیگر اگر با شروع از a بر روی محور xها به سمت راست حرکت کنیم، اولین عدد صحیحی که به آن می‌رسیم سقف a می‌باشد.
اگر a یک عدد صحیح باشد، آنگاه ⌊a⌋ = ⌈a⌉ در غیر اینصورت ⌊a⌋ + 1 = ⌈a⌉. رابطه‌ی اخیر را می‌توان به‌شکل زیر نوشت:

⌈a⌉ - ⌊a⌋ = 1

یعنی برای اعداد اعشاری، اختلاف کف و سقف آن برابر 1 است و بدیهی است که عدد اعشاری بین آن‌ها قرار دارد. تابع جزء صحیح a که با نماد [a] در ریاضیات دبیرستان با آن آشنا شدیم، برای اعداد مثبت برابر ⌊a⌋ و برای اعداد منفی برابر ⌈a⌉ می‌باشد.به مثال‌های زیر توجه کنید:

⌊3.14⌋ = 3 ⌊-8.5⌋ = -9 ⌊7⌋ = 7
⌈3.14⌉ = 4 ⌈-8.5⌉ -8 ⌈7⌉ = 7
[3.14] = 3 [-8.5] = -9 [7] = 7

    تگ ها